Duyurular

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. Madde Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli/Geçici İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

Defterdarlığımızca 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun HükmündeKararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KanunHükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli/geçici işçi kadrolarına geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlara ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul veesasların 10 uncu maddesinde belirtilen “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlgililere ilanen tebliğ olunur. 21/02/2018

 

SIRA NOADI SOYADITC KİMLİK NOBAŞVURU DURUMU
       1Ercan KASIMOĞLU17*******30KABUL
       2Fatma SÖNMEZ22*******98KABUL
       3Murat AVCI19*******16KABUL

Sevim AYDIN’ı Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığına Uğurladık

Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzmanı iken Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğüne Gelir Uzmanı olarak naklen atanan Sevim AYDIN’a İlimiz Defterdarı Zeki AYDOĞAN tarafından plaket verildi. Artvin Defterdarlığı olarak kendisine görev yaptığı süre içerisindeki gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinde sağlık mutluluk ve başarılar dileriz.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitim Yapıldı

Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemine ilişkin eğitim faaliyetleri kapsamında,  Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğü tarafından ödemeleri yapılan  Merkezi Yönetim kapsamındaki Genel Bütçeli idarelerin Harcama Birimlerine, Defterdarımız Sayın Zeki AYDOĞAN ‘ın 27/11/2017 tarih ve 5099 sayılı onayları ile Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğü koordinasyonunda,  Artvin Valiliği Çoruh Toplantı  salonunda 30 Kasım 2017 ve 1 Aralık 2017 tarihlerinde Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi hakkında bilgilendirme yapmak ve uygulamayı tanıtmak amacıyla eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren ve Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını oluşturan, güncel teknolojilere sahip, entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemi tamamlanmış,   test çalışmaları akabinde belirlenen bazı kamu idarelerinde pilot uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu sistemlerin 2018 yılı başı itibariyle Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde kullanılmaya başlanması planlanmaktadır.

Bu yapısal dönüşüm ile bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaştırılmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan otomasyon sistemleri, başta elektronik belge olmak üzere yeni teknolojik imkânlara kavuşturulacak ve mali yönetim sistemimiz için bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacaktır. Böylece, ıslak imzalı evrakları üzerine kurulu olan kâğıda dayalı işlem süreçlerinin neden olduğu olumsuzluklar giderilmiş olacaktır.

Oluşturulacak yeni altyapı sayesinde mali yönetimdeki politika üreticileri ile karar vericilerin ihtiyaç duydukları güncel verilere daha hızlı bir şekilde erişilecek, süreç odaklı kurgulanan harcama ve muhasebe sistemiyle mükerrer iş süreçleri ortadan kaldırılacak ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesi ve çeşidi de artırılacaktır.

Eğitime Defterdarlığımıza bağlı tahakkuk dairelerinden Harcama Birimi Yöneticileri ve diğer görevliler olmak üzere toplam 126 kişi katılmış olup, katılımcılara yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

Artvin Defterdarlığı

Merkez ve İlçe Birim Müdürleri Çalışma Toplantısı Yapıldı

21/11/2017 tarihinde İlimiz Defterdarı Zeki AYDOĞAN Başkanlığında Valilik GAMER Toplantı Salonunda Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Müdürleri; Muhasebe Müdürü Burhan TURANLI, Milli Emlak Müdürü Muharrem TURAN, Vergi Dairesi Müdürü İsmet KIPIRTI, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürü Cevdet KOÇ, Personel Müdür V. Sevinç ÖZÇELİK, Muhakemat Müdür V. Selçuk ÖZCAN, Gelir Müdür V. Anıl LOKUMCU, Milli Emlak Müdür Yardımcısı Halil CANIGÜR, Arhavi Malmüdürü Elif ÇEPNİ, Hopa Malmüdürü Burhan ARDA, Sarp Gümrük Saymanlık Müdürü Alpay ATASOY, Hopa Vergi Dairesi Müdürü Edip ATEŞ, Ardanuç Malmüdürü Sakine CİNALİOĞLU, Arhavi Vergi Dairesi Müdür V. Alper GÜNDOĞDU, Borçka Malmüdürü V. Hanife DİZDAROĞLU, Murgul Malmüdürü V. Umut Ferhat GÖKBINAR, Yusufeli Malmüdürü V. Mehmet Akif KESKİN ve Şavşat Malmüdürü V. Emre İLHAN ile tanışma ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı da Gelir ve Gider Birimlerinin ihtiyaç ve sıkıntıları ele alındı, çözüm önerileri getirildi.

-Milli Emlak İş ve İşlemleri ile ilgili Karadeniz dolgu alanları ile ilgili sorunlar, 2/B ve Tarım arazileri ile ilgili hususlar, KHK’lar kapsamında Hazineye intikal eden taşınır malların durumu, Ecrimisil kullanım bedeli ve kira işlemleri, Balıkçı barınaklarının durumu, Hükümet Konakları ve Kaymakamlık Lojmanlarının durumu, Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün sorumluluk alanlarında kalan taşınmazların durumu ile, Ayrıca Tabiat Varlıkları, Özel Çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında bulunan DHTA taşınmazların, kiralama, ecrimisil, ve kullanım dosyalarının Çevre Şehircilik Bakanlığı(Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu) devri konuları görüşüldü.

-Muhasebe İş ve İşlemleri ile ilgili 01/01/2018 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak Bütünleşik Muhasebe Sistemi ile Kamu alacaklarının(kişi borçları) takibi ve tahsili hakkında görüşüldü.

– Gelir Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü iş ve işlemleri ile ilgili İl genelinde elektronik haciz kota sayılarımız ve bu kota uygulanırken uyulacak usul ve esaslar, İl genelinde yapılacak Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimlerinde uyulacak usul ve esaslar, Malmüdürlüğü mükelleflerinin KDV iade talebinde bulunmaları halinde, 01/12/2017 tarihinden itibaren en yakın veya Defterdarlığımız tarafından uygun görülecek Vergi Dairesi Müdürlüğüne devredileceği, 6183 Sayılı Kanunun 48. md gereğince yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde Bağlı-Bağımsız Vergi Dairesi Müdürlüklerimizin yetki sınırları, 2006/3 Tahsilat İç Genelgesi uyarınca Tahsil Güçlüğü Bulunan Alacaklar çalışmasının gerçekleştirilmesi, Birimlerimizin ihtiyaç duyduğu Basılı Evrakların, BEYS (Basılı Evrak Yönetim Sistemi) üzerinden talep edilmesi gerektiği bildirildi.