Duyurular

Sevim AYDIN’ı Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığına Uğurladık

Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzmanı iken Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğüne Gelir Uzmanı olarak naklen atanan Sevim AYDIN’a İlimiz Defterdarı Zeki AYDOĞAN tarafından plaket verildi. Artvin Defterdarlığı olarak kendisine görev yaptığı süre içerisindeki gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görev yerinde sağlık mutluluk ve başarılar dileriz.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Eğitim Yapıldı

Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemine ilişkin eğitim faaliyetleri kapsamında,  Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğü tarafından ödemeleri yapılan  Merkezi Yönetim kapsamındaki Genel Bütçeli idarelerin Harcama Birimlerine, Defterdarımız Sayın Zeki AYDOĞAN ‘ın 27/11/2017 tarih ve 5099 sayılı onayları ile Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğü koordinasyonunda,  Artvin Valiliği Çoruh Toplantı  salonunda 30 Kasım 2017 ve 1 Aralık 2017 tarihlerinde Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi hakkında bilgilendirme yapmak ve uygulamayı tanıtmak amacıyla eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren ve Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını oluşturan, güncel teknolojilere sahip, entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge altyapısına uygun Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemi tamamlanmış,   test çalışmaları akabinde belirlenen bazı kamu idarelerinde pilot uygulamaya geçilmiştir. Söz konusu sistemlerin 2018 yılı başı itibariyle Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde kullanılmaya başlanması planlanmaktadır.

Bu yapısal dönüşüm ile bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaştırılmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan otomasyon sistemleri, başta elektronik belge olmak üzere yeni teknolojik imkânlara kavuşturulacak ve mali yönetim sistemimiz için bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacaktır. Böylece, ıslak imzalı evrakları üzerine kurulu olan kâğıda dayalı işlem süreçlerinin neden olduğu olumsuzluklar giderilmiş olacaktır.

Oluşturulacak yeni altyapı sayesinde mali yönetimdeki politika üreticileri ile karar vericilerin ihtiyaç duydukları güncel verilere daha hızlı bir şekilde erişilecek, süreç odaklı kurgulanan harcama ve muhasebe sistemiyle mükerrer iş süreçleri ortadan kaldırılacak ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesi ve çeşidi de artırılacaktır.

Eğitime Defterdarlığımıza bağlı tahakkuk dairelerinden Harcama Birimi Yöneticileri ve diğer görevliler olmak üzere toplam 126 kişi katılmış olup, katılımcılara yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

Artvin Defterdarlığı

Merkez ve İlçe Birim Müdürleri Çalışma Toplantısı Yapıldı

21/11/2017 tarihinde İlimiz Defterdarı Zeki AYDOĞAN Başkanlığında Valilik GAMER Toplantı Salonunda Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Müdürleri; Muhasebe Müdürü Burhan TURANLI, Milli Emlak Müdürü Muharrem TURAN, Vergi Dairesi Müdürü İsmet KIPIRTI, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürü Cevdet KOÇ, Personel Müdür V. Sevinç ÖZÇELİK, Muhakemat Müdür V. Selçuk ÖZCAN, Gelir Müdür V. Anıl LOKUMCU, Milli Emlak Müdür Yardımcısı Halil CANIGÜR, Arhavi Malmüdürü Elif ÇEPNİ, Hopa Malmüdürü Burhan ARDA, Sarp Gümrük Saymanlık Müdürü Alpay ATASOY, Hopa Vergi Dairesi Müdürü Edip ATEŞ, Ardanuç Malmüdürü Sakine CİNALİOĞLU, Arhavi Vergi Dairesi Müdür V. Alper GÜNDOĞDU, Borçka Malmüdürü V. Hanife DİZDAROĞLU, Murgul Malmüdürü V. Umut Ferhat GÖKBINAR, Yusufeli Malmüdürü V. Mehmet Akif KESKİN ve Şavşat Malmüdürü V. Emre İLHAN ile tanışma ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı da Gelir ve Gider Birimlerinin ihtiyaç ve sıkıntıları ele alındı, çözüm önerileri getirildi.

-Milli Emlak İş ve İşlemleri ile ilgili Karadeniz dolgu alanları ile ilgili sorunlar, 2/B ve Tarım arazileri ile ilgili hususlar, KHK’lar kapsamında Hazineye intikal eden taşınır malların durumu, Ecrimisil kullanım bedeli ve kira işlemleri, Balıkçı barınaklarının durumu, Hükümet Konakları ve Kaymakamlık Lojmanlarının durumu, Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün sorumluluk alanlarında kalan taşınmazların durumu ile, Ayrıca Tabiat Varlıkları, Özel Çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında bulunan DHTA taşınmazların, kiralama, ecrimisil, ve kullanım dosyalarının Çevre Şehircilik Bakanlığı(Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu) devri konuları görüşüldü.

-Muhasebe İş ve İşlemleri ile ilgili 01/01/2018 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak Bütünleşik Muhasebe Sistemi ile Kamu alacaklarının(kişi borçları) takibi ve tahsili hakkında görüşüldü.

– Gelir Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü iş ve işlemleri ile ilgili İl genelinde elektronik haciz kota sayılarımız ve bu kota uygulanırken uyulacak usul ve esaslar, İl genelinde yapılacak Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimlerinde uyulacak usul ve esaslar, Malmüdürlüğü mükelleflerinin KDV iade talebinde bulunmaları halinde, 01/12/2017 tarihinden itibaren en yakın veya Defterdarlığımız tarafından uygun görülecek Vergi Dairesi Müdürlüğüne devredileceği, 6183 Sayılı Kanunun 48. md gereğince yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde Bağlı-Bağımsız Vergi Dairesi Müdürlüklerimizin yetki sınırları, 2006/3 Tahsilat İç Genelgesi uyarınca Tahsil Güçlüğü Bulunan Alacaklar çalışmasının gerçekleştirilmesi, Birimlerimizin ihtiyaç duyduğu Basılı Evrakların, BEYS (Basılı Evrak Yönetim Sistemi) üzerinden talep edilmesi gerektiği bildirildi.

 

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenecek Belgeler

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)

– Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

– Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Defterdarlığımızca onaylanacaktır.

-Çipli (yeni) nüfus cüzdanı alınmış ise hem eski hem yeni nüfus cüzdanının aslı ve üçer adet fotokopisi getirilecektir.

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler:

– Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği,

– Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği, (Diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

– Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Defterdarlığımızca onaylanacak örneği,

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.)

5- Adli Sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)

– “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar” yazısına göre, doldurulacaktır.

– Formun alt kısmındaki bölüm Defterdarlığımızca onaylanacaktır.

-Çipli (yeni) nüfus cüzdanı alınmış ise formdaki eksik kalan bilgiler eski nüfus cüzdanından bakılarak doldurulacaktır.

7- Mal bildirimi formu 

Mal bildirim formu, ön ve arka yüz olmak üzere tek sayfa olarak hazırlanacaktır.

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge

NOT: 

– 4,6 ve 7 nci maddelerdeki belgelerin örnek nüshaları Artvin Defterdarlığı web sayfamızdan temin edilerek doldurulacaktır.

– Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

– Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

– Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Defterdarlığımızca onaylanacaktır.

– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

28.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

      28.VERGİ HAFTASI   AŞAĞIDAKİ ETKİNLİKLERLE  GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

 

 ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULMASI

DEFTERDARLIĞIMIZCA  MİSAFİRLERİN AĞIRLANMASI

SAYIN VALİMİZ ÖMER DOĞANAY’I MAKAMINDA ZİYARET EDİLMESİ

VALİ YARDIMCILARIMIZ  ÖNDER COŞKUN ve ERTUĞRUL ÖRDEK’İN MAKAMLARINDA  ZİYARET EDİLMESİ

DEFTERDARIMIZ İBRAHİM BAYRAKTAR’IN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARETİ

DEFTERDARIMIZ İBRAHİM BAYRAKTAR ve BİRİM AMİRLERİNİN  BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARETİ

DEFTERDARIMIZ İBRAHİM BAYRAKTAR ve BİRİM AMİRLERİNİN  ODA BAŞKANLIKLARINA ZİYARETİ

DEFTERDARLIK PERSONELİNCE KIZILAY’A KAN BAĞIŞI

VERGİDE İNDİRİM BİZDEN

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile;

 • 193 sayılı Gelir Vergisi,
 • 488 sayılı Damga Vergisi,
 • 492 sayılı Harçlar,
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ilgili kanunlara işlenerek “www.gib.gov.tr” mevzuat bölümü güncellenmiştir.

6824 sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

ARTVİN DEFTERDARI İBRAHİM BAYRAKTAR’IN 7020 SAYILI KANUNLA İLGİLİ AÇIKLAMASI.

İlimiz Defterdarı  İbrahim BAYRAKTAR  borçlu mükelleflerle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri verdi.

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunuyla;

o Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak

o Borçlar taksitler halinde ödenebilecektir.

Toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır.

Başkanlık/Defterdarlık olarak tüm personelimiz ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz.

Yeni Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.

 • Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.
 • Kanundan yararlanan vatandaşlarımız yıllık % 16.80 oranında gecikme zammı ödemek yerine yıllık % 3-4 gibi düşük oranda bir tutar ödeyecek.
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Yarısını tahsil ediyor, yarısından vazgeçiyoruz.
 • Borcun peşin ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor.
 • Borçların 36 aya varan sürelerde ödenmesi mümkün.
 • Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uyguluyor.
 • Yapılandırma devam ettiği sürece;

– Borcu yoktur belgesi alınabilecek.

– Araçların fenni muayeneleri yaptırılabilecek.

Vatandaşlarımız, Yeni Yapılandırma Kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.

31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre ödenebilecek.

Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamına alınmamıştır.

Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın, 1 Temmuz 2016 – 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanabileceklerdir.

Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek.

YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.

Başvuru ve ödemeler

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları şart. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından, sürenin uzaması söz konusu değil.

Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecek.

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu sürenin uzaması da söz konusu değil.

Peşin ödemeler teşvik ediliyor.

Vatandaşlarımıza peşin ödeme avantajını tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların peşin ödenmesini teşvik etmek için ödemeler peşin yapıldığı takdirde, Kanun hükümlerine göre hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca %50 oranında indirim yapılacak.

Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacaktır.

Kanunla ilgili sorularınızı cevaplıyoruz. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir.

Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan yeni yapılanma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu  duyurmak istiyoruz.

ARTVİN DEFTERDARI İBRAHİM BAYRAKTAR 31 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE ÖDEME VADELERİ DOLACAK OLAN 7020 SAYILI KANUN, 6736 SAYILI KANUN 2. TAKSİT ÖDEMESİ GELMİŞ OLAN GELİR VE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

31/07/2017 Pazartesi günü, mükelleflerimizce daha önceden yapılandırılmış olan, 6736 sayılı kanunun 3. Taksidinin, 7020 sayılı kanun yapılandırmasına ait ilk taksidin, Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksidinin ve Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksidinin son ödeme tarihi olması nedeniyle ilimiz Defterdarı İbrahim BAYRAKTAR mükelleflerimize duyurulmak üzere şu açıklamayı yaptı.

Toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren ve vadeleri Temmuz 2017 ayı sonu itibariyle dolacak olan vergi alacaklarının süresinde yatırılmasının ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu, aynı zamanda mükelleflerimizin süresinde yapacakları ödemelerle ilerde kendilerinin de ekonomik olarak sıkıntıya düşmeyeceklerini belirtti.

7020 sayılı kanun kapsamında yapılandırmaya baş vurmuş olan mükelleflerimizin özellikle, peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu sürenin uzaması da söz konusu değildir.

Ayrıca 7020 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış borçlar için ilk iki taksidi süresinde ödeme zorunluluğu vardır. Aksi halde yapılandırmadan yararlanma haklarını kaybetmiş olacaklardır.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 1. taksit ödeme dönemi, GMSİ ve MTV ikinci taksit ödemelerinizi,

www.gib.gov.tr internet sayfamızdan,

GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android),

Anlaşmalı bankalardan,

Vergi dairelerinden

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.